HomeOnderwijsOnderwijs OrganenOnderwijsorganen

Inloggen

Agenda

Facebook-feed

Onderwijsorganen

Binnen Industrieel Ontwerpen zijn verschillende onderwijsorganen actief om te zorgen dat het onderwijs in orde blijft en dat studenten met verbeterpunten ergens terecht kunnen.

 

 

Opleidingscommissie 

De Opleidingscommissie (OLC) is een wettelijk verplicht adviesorgaan dat bestaat uit vier studentleden en vier leden vanuit het personeel van de opleiding. Daarnaast zijn de commissaris onderwijs en de opleidingsdirecteur altijd te gast bij de OLC vergaderingen. Er wordt altijd getracht om de studentleden zo in te delen dat elke studiefase vertegenwoordigd is.

De OLC staat dicht bij het onderwijs en houdt zich daarom dus ook alleen maar bezig met onderwijs. De OLC heeft wel adviesrecht op het onderwijsbeleid, wat inhoudt, dat alle mogelijke problemen op dit gebied mogen worden aangekaart. Ook kan ze advies ter verbetering voorleggen aan het bestuur van de opleiding of de faculteit. Het bestuur mag dit advies naast zich neer leggen, maar moet dat altijd goed onderbouwen. Daarnaast heeft de OLC de belangrijke taak om ieder jaar haar oordeel te geven over hoe het onderwijs en examen regelement (OER) wordt uitgevoerd. Deze regeling, het studentenstatuut, omschrijft hoe de opleiding in elkaar steekt.Evaluatiecommissie 

De Evaluatiecommissie evalueert de vakken van de bachelor en de master Industrieel Ontwerpen. Het is belangrijk dat de vakken geëvalueerd worden zodat er kan worden nagegaan waar de knelpunten zitten en waar juist sterke kanten van de opleiding zitten. Op die manier kan zo veel mogelijk worden voldaan aan de wensen van de studenten. Door middel van enquêtes en evaluatie momenten evalueert de EvaCom van elke module/elk kwartiel een aantal (module)onderdelen. De resultaten worden bekend gemaakt op diverse manieren, onder andere op deze site bij “Evaluaties”. Op die manier kan iedereen zien wat de uitkomsten zijn van de verschillende evaluaties.

Indien er vragen of opmerkingen zijn aan de evaluatiecommissie dan kan er worden gemaild naar evacom@daedalus.utwente.nlVISIO 

VisIO staat voor Verbeteren en Inspireren van de Studie Industrieel Ontwerpen. Dit is een overleg voor én met leden van S.G. Daedalus die zich inzetten om het onderwijs van Industrieel Ontwerpen te optimaliseren. Het gaat hierbij om de studentleden van de OLC, de EvaCom en de faculteitsraad. De voorzitter van de VisIO is de Onderwijscommissaris. Zij zal altijd aanwezig zijn bij de VisIO vergaderingen. 

In de vergaderingen zal de stand van zaken worden besproken; wat zijn de problemen en wie kan die oplossen.

 


Doordat het een vergadering is met de leden van alle onderwijs gerelateerde commissies, kan Studentenoverleg VisIO kan juist op die manier snel en effectief handelen en bovendien komt er zo meer aan het licht.

Heb jij een onderwerp waarvan je wilt dat dit wordt behandeld bij een VisIO vergadering, mail dan naar onderwijs@daedalus.utwente.nl

 

Daarnaast kan je natuurlijk ook altijd de Onderwijscommissaris of één van de leden van de VisIO aanspreken. 
Faculteitsraad 

De faculteitsraad is er om de namens de medewerkers en studenten invloed uit te oefenen op het beleid van de faculteit CTW. De faculteitsraad doet dat met vijf studenten en vijf medewerkers. Bij de faculteitsraad worden wijd uiteenlopende onderwerpen besproken en behandeld. Dit gaat van de temperaturen in de collegezalen tot de gang van zaken bij de leerstoelen. 
Namens de studie Industrieel Ontwerpen zit momenteel Rianne Hagen in de Faculteitsraad. Meer informatie over de faculteitsraad is te vinden op www.utwente.nl/ctw/fr/